Jim Leyritz, Christian Okoye – El Adobe Restaurant